<b id="z7lpn"><noframes id="z7lpn">

<font id="z7lpn"></font>
<cite id="z7lpn"></cite>

<delect id="z7lpn"></delect>
<menuitem id="z7lpn"></menuitem>

<cite id="z7lpn"><big id="z7lpn"><del id="z7lpn"></del></big></cite>

  <rp id="z7lpn"><listing id="z7lpn"></listing></rp>

   行業動態

   專利:B?ng sáng ch?


   發明:Sáng ch?


   發明名稱:Tên sáng ch?


   摘要:Tóm t?t

   權利要求書:Yêu c?u b?o h?


   說明書:B?n mô t?


   技術領域:L?nh v?c k? thu?t ???c ?? c?p


   背景技術:Tình tr?ng k? thu?t c?a sáng ch?


   發明內容:Khái quát v? sáng ch?


   技術方案:Gi?i pháp k? thu?t


   有益效果:Hi?u qu? l?i ích


   具體實施方式:Ph??ng th?c th?c hi?n c?a sáng ch? này


   說明書附圖:Hình v?


   實施例:Ví d? th?c hi?n sáng ch?


   附圖說明:Mô t? v?n t?t các hình v?

    

   以上所述僅是本發明的優選實施方式,應當理解本發明并非局限于本文所披露的形式,不應看作是對其他實施例的排除,而可用于各種其他組合、修改和環境,并能夠在本文所述構想范圍內,通過上述教導或相關領域的技術或知識進行改動。而本領域人員所進行的改動和變化不脫離本發明的精神和范圍,則都應在本發明所附權利要求的保護范圍內。

    

   N?i dung nêu trên ch? là ph??ng th?c th?c hi?n ???c l?a ch?n t?i ?u c?a sáng ch? này, ph?i hi?u v? sáng ch? này và không gi?i h?n ? hình th?c công b? v?n b?n này, không nên xem ?ó là vi?c lo?i b? ??i v?i ví d? th?c hi?n khác mà có th? dùng ? các lo?i nhóm, s?a ??i và môi tr??ng khác, ??ng th?i có th? ti?n hành s?a ??i trong ph?m vi ý t??ng nêu trong v?n b?n này thông qua h??ng d?n nêu trên ho?c công ngh? ho?c ki?n th?c c?a l?nh v?c có liên quan. Vi?c s?a ch?a và thay ??i mà nhân viên trong l?nh v?c này ti?n hành không tách r?i kh?i tinh th?n và ph?m vi c?a sáng ch? này thì ??u n?m trong ph?m vi b?o v? c?a yêu c?u quy?n l?i ?ính kèm theo sáng ch? này.

   上一篇

   這里有最新的公司動態,這里有最新的涉外專利、專利翻譯技巧、侵權訴訟相關內容與你分享

   下一篇

   首頁    PCT基礎知識    越南語PCT專利B?ng sáng ch?翻譯_越南文專利翻譯_摘要Tóm t?t_權利要求書Yêu c?u b?o h?